จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป [เลสโก พญาบุปผา]

จีน คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป [เลสโก พญาบุปผา]
ราคา: 8,999 บาท
รหัสสินค้า: ZKMG07
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
01 – 04 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
02 – 05 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
03 – 06 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
04 – 07 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
05 – 08 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
06 – 09 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
07 – 10 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
08 – 11 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
09 – 12 กรกฎาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
10 – 13 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
11 – 14 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
13 – 16 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
15 – 18 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
16 – 19 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
17 – 20 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
18 – 21 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
19 – 22 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
20 – 23 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
21 – 24 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
22 – 25 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
23 – 26 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
24 – 27 กรกฎาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
26 – 29 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
27 – 30 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
28 – 31 กรกฎาคม 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 10,999 13,999 2,999 5,999
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
01 – 04 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
02 – 05 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
03 – 06 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
04 – 07 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
05 – 08 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
26 – 29 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
27 – 30 สิงหาคม 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
28 – 31 สิงหาคม 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
01 – 04 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
02 – 05 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
03 – 06 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
04 – 07 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
05 – 08 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
06 – 09 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
07 – 10 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
08 – 11 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
09 – 12 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
10 – 13 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
11 – 14 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
12 – 15 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
13 – 16 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
14 – 17 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
15 – 18 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
16 – 19 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
17 – 20 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
18 – 21 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
19 - 22 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
20 – 23 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
21 – 24 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
22 – 25 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
23 – 26 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
24 – 27 กันยายน 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
25 – 28 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
26 – 29 กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
27 - 30กันยายน 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 9,999 12,999 2,999 5,999
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 8,999 11,999 2,999 5,999
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562   8,999 11,999 2,999 5,999
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%