จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง]

จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง]
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: ZKWL04
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน เด็ก
อายุไม่เกิน20ปี
มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
10 – 14 เมษายน 2562 18,999 18,999 4,000 7,900
24 – 28 เมษายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
22 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
05 – 09 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
19 – 23 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
10 – 14 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 3,000 6,900
21 – 25 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
11 – 15 กันยายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
25 – 29 กันยายน 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
09 – 13 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 4,000 7,900
23 – 27 ตุลาคม 2562 15,999 15,999 4,000 7,900
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                              
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ                        
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย   
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                     
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%