ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน

ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง 5 วัน 4 คืน
ราคา: 20,900 บาท
รหัสสินค้า: -
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการโปรแกรม : ตะลุยแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง  5 วัน 4 คืน WE
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ท่านละ
วันที่ 17-21 พ.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 14,900.-
วันที่ 21-25 พ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 04-08 มิ.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 02-06 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 23-27 ก.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.-
วันที่ 06-12 ส.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 21-25 ส.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,700.-
วันที่ 11-15 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,700.-
วันที่ 20-24 ก.ย. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,700.-
วันที่ 08-12 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,500.- 16,900.-
วันที่ 18-22 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 16,700.-
วันที่ 26-30 ต.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 15,700.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,900.-*ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.     ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.     ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.     ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
        เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.     รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     กระเป๋าเดินทาง
2.     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทำการ (1,650 บาท)
3.     กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน เท่านั้น ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
4.     ค่าทำหนังสือเดินทาง
5.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6.     ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.     ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8.     ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป