จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน
ราคา: 11,999 บาท
รหัสสินค้า: ZTSN03
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 11,999 14,999 3,999 5,999
06 – 10 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
13 – 17 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
20 – 24 มิถุนายน 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
04 – 08 กรกฎาคม 2562 12,999 15,999 4,999 7,999
11 – 15 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999
18 – 22 กรกฎาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999
01 – 05 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
08 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 17,999 6,999 9,999
15 – 19 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
22 – 26 สิงหาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
05 – 09 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
12 – 16 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
19 – 23 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
26 – 30 กันยายน 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
17 – 21 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 5,999 8,999
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%