จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: ZPEK02
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
01 – 05 พฤษภาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562 15,999 18,999 4,999 8,999
17 – 21 พฤษภาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
06 – 10 มิถุนายน 2562 17,999 20,999 4,999 8,999
07 – 11 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
13 – 17 มิถุนายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
14 – 18 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
20 – 24 มิถุนายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
21 – 25 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
04 – 08 กรกฎาคม 2562 16,999 19,999 4,999 8,999
05 – 09 กรกฎาคม 2562 17,999 20,999 4,999 8,999
06 – 10 กรกฎาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
12 – 16 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
26 – 30 กรกฎาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
01 – 05 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
02 – 06 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
08 – 12 สิงหาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
09 – 13 สิงหาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
16 – 20 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
22 – 26 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
23 – 27 สิงหาคม 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
05 – 09 กันยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
12 – 16 กันยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
19 – 23 กันยายน 2562 18,999 21,999 4,999 8,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999
12 – 16 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999
17 – 21 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
19 – 23 ตุลาคม 2562 20,999 23,999 6,999 10,999
24 – 28 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
25 – 29 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
26 – 30 ตุลาคม 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 19,999 22,999 5,999 9,999
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%