จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน [เลสโก ลาเวนเดอร์]

จีน คุนหมิง ทุ่งลาเวนเดอร์ ตงชวน [เลสโก ลาเวนเดอร์]
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: ZKMG02
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เพิ่มพีเรียต
05 – 08 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
06 – 09 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
07 – 10 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
08 – 11 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
09 – 12 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
12 – 15 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
13 – 16 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
14 – 17 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
15 – 18 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
16 – 19 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
19 – 22 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
20 – 23 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
21 – 24 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
22 – 25 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
23 – 26 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
26 – 29 มิถุนายน 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
27 – 30 มิถุนายน 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
เพิ่มพีเรียต
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2562
9,999 9,999 2,999 5,999
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%