จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: ZKMG06
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
16 – 21 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
17 – 22 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
23 – 28 พฤษภาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
06 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
13 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
20 – 25 มิถุนายน 2562 20,999 20,999 4,999 16,999
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 20,999 20,999 4,999 16,999
04 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 19,999 4,999 14,999
11 – 16 กรกฎาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
12 – 17 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
18 – 23 กรกฎาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
25 – 30 กรกฎาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
01 – 06 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
07 – 12 สิงหาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
08 – 13 สิงหาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
15 – 20 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
22 – 27 สิงหาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
05 – 10 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
19 – 24 กันยายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
11 – 16 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
12 – 17 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
17 – 22 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
18 – 23 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
19 – 24 ตุลาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
25 – 30 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
26 – 31 ตุลาคม 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 21,999 21,999 4,999 16,999
05 – 10 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
06 – 11 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 6,999 18,999
07 – 12 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
19 – 24 ธันวาคม 2562 22,999 22,999 5,999 17,999
26 – 31 ธันวาคม 2562 25,999 25,999 7,999 20,999
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 29,999 9,999 24,999
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62 29,999 29,999 9,999 24,999
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)  
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยชำระพร้อมเงินมัดจำครั้งแรก) (สำหรับหนังสือ เดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%