ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน
ราคา: 15,888 บาท
รหัสสินค้า: FD402
สถานะสินค้า:

แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน

เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บินตรง โดยสายการบิน Thai Air Asia

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

  
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
04 - 09 May 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
18 - 23 May 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
15 - 20 Jun 2019 16,888 19,888 19,888 19,888 5,500
27 Jul - 01 Aug 2019 18,888 21,888 21,888 21,888 5,500
12 - 17 Oct 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
19 - 24 Oct 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
26 - 31 Oct 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
09 - 14 Nov 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
23 - 28 Nov 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
07 - 12 Dec 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
14 - 19 Dec 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
21 - 26 Dec 2019 17,888 20,888 20,888 20,888 5,500
28 Dec 2019 - 02 Jan 2020 21,888 24,888 24,888 24,888 5,500

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้
(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท)

*ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

    (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)