ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 5วัน3คืน
ราคา: 9,989 บาท
รหัสสินค้า: CNXJ802
สถานะสินค้า:

พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”

กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก หอฟ้าเทียนถาน

พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ: Buffet Chekiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 2 คืน ,เทียนสิน 1 คืน)

โดยสายการบิน Thai Air Asia

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
30 May - 03 Jun 2019 9,989 12,989 12,989 12,989 4,500
06 - 10 Jun 2019 9,989 12,989 12,989 12,989 4,500
13 - 17 Jun 2019 10,989 13,989 13,989 13,989 4,500
20 - 24 Jun 2019 10,989 13,989 13,989 13,989 4,500
27 Jun - 01 Jul 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
04 - 08 Jul 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
22 - 26 Aug 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
29 Aug - 02 Sep 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
05 - 09 Sep 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
12 - 16 Sep 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
19 - 23 Sep 2019 11,989 14,989 14,989 14,989 4,500
10 - 14 Oct 2019 12,989 15,989 15,989 15,989 4,500
17 - 21 Oct 2019 12,989 15,989 15,989 15,989 4,500


อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.ค่าโรงแรมที่พัก(พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*

2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว

6.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
8.(8.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

   (8.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)