บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี5วัน3คืน

บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี5วัน3คืน
ราคา: 10,888 บาท
รหัสสินค้า: XW04
สถานะสินค้า:
บินตรงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ท่องมหานครที่ไม่เคยหลับไหล
ล่องเรือสัมผัสความงามแห่งทะเลสาบซีหูตำนานแห่งนางพญางูขาว
หาดไว่ทาน... หาดในตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวานเมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่
เมนูพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซีเสี่ยวหลงเปาไก่แดงไก่ขอทานและหมูตงปอ
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 -3 ท่าน
ต่อห้อง
ราคาเด็ก
(อายุ 2-18 ปี)
พักเดี่ยว
10 – 14 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
11 – 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
12 - 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
13 - 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 18,888.- 3,500.-
15 - 19 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
16 - 20 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
17 – 21 เมษายน 2562 13,888.- 16,888.- 3,500.-
20 - 24 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
21 - 25 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
22 - 26 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
23 - 27 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
24 - 28 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
25 - 29 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
26 - 30 เมษายน 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
02 - 06 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
04 - 08 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
08 - 12 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
11 - 15 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
22 - 26 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
25 - 29 พฤษภาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
01 - 05 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
05 - 09 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
08 - 12 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
12 - 16 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
15 -19 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
19 - 23 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
22 - 26 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
26 - 30 มิถุนายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
03 - 07 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
06 - 10 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
10 - 14 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
20 - 24 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
23 - 27 กรกฎาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
27 - 31 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
12,888.- 15,888.- 3,500.-
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
03 - 07 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
07 - 11 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 12,888.- 15,888.- 3,500.-
14 - 18 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
17 - 21 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
21 - 25 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
24 - 28 สิงหาคม 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
04 - 08 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
07 - 11 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
11 - 15 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
14 - 18 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
18 - 22 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
21 - 25 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
25 - 29 กันยายน 2562 10,888.- 13,888.- 3,500.-
12 – 16 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
13 – 17 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
14 - 18 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
15 - 19 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
16 - 20 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
17 - 21 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
18 - 22 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 13,888.- 16,888.- 3,500.-
20 – 24 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
21 - 25 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
22 - 26 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
23 - 27 ตุลาคม 2562 12,888.- 15,888.- 3,500.-
24 - 28 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
25 - 29 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
26 - 30 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
27 - 31 ตุลาคม 2562 11,888.- 14,888.- 3,500.-
 

**ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบิน 6,888บาท**
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 300หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %