ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: XW-B95
สถานะสินค้า:

ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน

เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฟูจิ่ง ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

พิเศษสุด!! ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน

เมนูพิเศษ>>Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว  

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง3คืน)

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT 

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
18 - 21 Apr 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
20 - 23 Apr 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
25 - 28 Apr 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
27 - 30 Apr 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
02 - 05 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
04 - 07 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
09 - 12 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
11 - 14 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
16 - 19 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
18 - 21 May 2019 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
23 - 26 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
25 - 28 May 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
30 May - 02 Jun 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
01 - 04 Jun 2019 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
06 - 09 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
08 - 11 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
13 - 16 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
15 - 18 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
20 - 23 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
22 - 25 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
27 - 30 Jun 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
29 Jun - 02 Jul 2019 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
 

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก  (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้2.ค่าโรงแรมที่พัก  (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้
(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท/ท่าน สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว

6.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 400 หยวน (2,000 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
8.(8.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

   (8.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)