คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน

คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 2คืน
ราคา: 8,988 บาท
รหัสสินค้า: CNFD403
สถานะสินค้า:

คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง4วัน2คืน

คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน,เมืองโบราณกวนตู้

เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia
 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
03 - 06 May 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
10 - 13 May 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
17 - 20 May 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
24 - 27 May 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
31 May - 03 Jun 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
14 - 17 Jun 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
28 Jun - 01 Jul 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
26 - 29 Jul 2019 9,988 12,988 12,988 12,988 3,500
09 - 12 Aug 2019 10,988 14,988 14,988 14,988 3,500
06 - 09 Sep 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
13 - 16 Sep 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
20 - 23 Sep 2019 8,988 11,988 11,988 11,988 3,500
 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท)

*ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

    (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

8. ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 RMB (หยวนจีน) /ต่อท่าน (1,500 บาท)

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้