บินตรงเชียงใหม่ฉางซาจางเจียเจี้ยสะพานแก้ว 5วัน 4คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

บินตรงเชียงใหม่ฉางซาจางเจียเจี้ยสะพานแก้ว 5วัน 4คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: GO1CNXCSX-FD009
สถานะสินค้า:
ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย
ชมความงดงามเขาเทียนเหมินซานพิชิตความกล้าระเบียงแก้ว
พิสูจน์ความกล้ากับสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
เมนูพิเศษปิ้งย่างเกาหลี , สุกี้เห็ด
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ


ราคาไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท
(สำหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้น
กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่ม ท่านล่ะ 750 บาท)
ราคายังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่าน/ทริป
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 13 - 17เม.ย. 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,500.- 13,888.-
วันที่ 16 - 20 พ.ค. 2562 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,500.- 12,888.-
วันที่ 25 - 29 ก.ค. 2562 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,500.- 13,888.-
วันที่  10 – 14 ส.ค. 2562 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 12,888.-
*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา4วันทำการ (1,000บาท)
(ยื่นวีซ่าจีนที่เชียงใหม่) ผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดังต่อไปนี้1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ลำปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ลำพูน9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัยกรณีลูกค้าที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภาคเหนือต้องยื่นวีซ่าจีนที่กรุงเทพฯค่าใช้จ่ายเพิ่ม750บาทจากราคาทัวร์ และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร)
2.     กระเป๋าเดินทาง
3.     กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด20กิโลกรัม/ท่านส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
4.     ค่าทำหนังสือเดินทาง
5.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่นค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6.     ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.     ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8.     ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถรวม100 หยวน /ท่าน/ทริป