AMAZING BALI 5D4N BY TG

AMAZING BALI 5D4N BY TG
ราคา: 32,999 บาท
รหัสสินค้า: SPH_BALI_AMZ_TG
สถานะสินค้า:
AMAZING BALI 5D4N BY TG
อัตราค่าบริการ


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง สำหรับบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้สำหรับบัตรโดยสาร ที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
BKK-DPS-BKK ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 9.00 (หรือเทียบเท่า)
 
Oct-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1740-2051
5-9 OCT 2017 32,999.- -10,000 6,900.-
12-16 OCT2017 32,999.- -10,000 6,900.-
20-24 OCT17
วันปิยมหาราช
34,555.- -10,000 6,900.-
NOV-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1740-2051
16-20 NOV 17 32,999.- -10,000 6,900.-
DEC-17
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1740-2051
7-11 DEC 17
วันรัฐธรรมนูญ
34,555.- -10,000 6,900.-
14 - 18 DEC 17 32,999.- -10,000
21 – 25 DEC 17 32,999.- -10,000
28 DEC – 1 JAN
2018  วันปีใหม่
34,555.- -10,000
29 DEC – 2 JAN
2018  วันปีใหม่
34,555.- -10,000
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                              ราคา 5,500 บาท