ทัวร์จีน T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N By HO (Oct-Dec'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N By HO (Oct-Dec'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_PVG07_HO
สถานะสินค้า:

เที่ยวเต็มครบ 3 เมืองดัง เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - อู๋ซี

ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY

ใหญ่และสวยที่สุดในโลก

เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู๋ซี , ไก่ขอทาน , หมูพันปี

ไก่แดง , เสี่ยวหลวงเปา

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
เด็ก
อายุต่ำกว่า 18 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
11 – 15 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900
12 – 16 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900
18 – 22 ตุลาคม 2561 15,999 18,999 3,500 7,900
19 – 23 ตุลาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900
25 – 29 ตุลาคม 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
26 – 30 ตุลาคม 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
09 – 13 พฤศจิกายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
30 พ.ย. – 04 ธ.ค.2561 14,999 17,999 3,500 7,900
01 – 05 ธันวาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900
05 – 09 ธันวาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900
06 – 10 ธันวาคม 2561 16,999 19,999 4,000 8,900
14 – 18 ธันวาคม 2561 14,999 17,999 3,500 7,900
28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562 23,999 26,999 5,500 12,900
29 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 23,999 26,999 5,500 12,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค.2562 23,999 26,999 5,500 12,900
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***