ทัวร์จีน T-SUD CHENGOU WORLD HERITAGE 6D5N By TG (Nov-Dec'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน T-SUD CHENGOU WORLD HERITAGE 6D5N By TG (Nov-Dec'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_BZCTU02_TG
สถานะสินค้า:

เฉินตู - ง้อไบ๊

ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน

พิเศษ!! ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
 เด็กอายุไม่เกิน18 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
22 – 27 พฤศจิกายน 2561 23,999 23,999 4,000 11,900
30 พ.ย. – 05 ธ.ค.61 24,999 24,999 4,000 12,900
05 – 10 ธันวาคม 2561 25,999 25,999 4,000 12,900
20 – 25 ธันวาคม 2561 23,999 23,999 4,000 11,900
26 – 31 ธันวาคม 2561 26,999 26,999 5,000 12,900
28 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62 29,999 29,999 5,000 13,900
29 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62 28,999 28,999 5,000 13,900
30 ธ.ค.61 – 04 ม.ค.62 27,999 27,999 5,000 13,900
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ  200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***