ทัวร์จีน เที่ยวฮาร์บิน ชิงเต่า 6D3N By SC (ปีใหม่19) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน เที่ยวฮาร์บิน ชิงเต่า 6D3N By SC (ปีใหม่19) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 29,900 บาท
รหัสสินค้า: CBT_HARBIN_SC
สถานะสินค้า:
ฮาร์บิ้น- ชิงเต่า 6 วัน 3 คืน
สัมผัสอารยธรรมตะวันตก
ท่องเที่ยวดินแดนแห่งความหนาวเย็นแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง
ชมเทศกาลน้ำแข็งปีละครั้ง

โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ 


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ ปี 2561-2562
 
วันที่เดินทาง
 
 
 
 
ลูกค้า 20 ท่าน คอนเฟริ์มออก
ราคา บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่ ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
26 – 31 ธ.ค. 61 29,900 3,500
27ธ.ค.61  – 1 ม.ค.62 30,900 3,500
28 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 32,900 3,500
29 ธ.ค.61 – 3 ม.ค.62 32,900 3,500
1 – 6 ม.ค. 62 29,900 3,500
2 – 7 ม.ค. 62 29,900 3,500
 
*ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์
*ยอดส่วนที่เหลือจะต้องชำระล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
*ราคานี้ไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป
*ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องคู่) +อาหารเช้า ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (Visa Group)  สำหรับหนังสือเดินทางไทย

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่ากำหนด
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 30 หยวน/วัน/คน (คิด 4 วัน)