ทัวร์จีน เที่ยวภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-ตงชวน 5 วัน 2 คืน By SC - (ปีใหม2019) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน เที่ยวภูเขาหิมะเจี้ยวจื๋อ-ตงชวน 5 วัน 2 คืน By SC - (ปีใหม2019) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: CBT_JT_SC
สถานะสินค้า:
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ - ตงชวน 
ท่องเที่ยว มณฑล ยูนาน 5 วัน 2 คืน
    สัมผัสหิมะแรก - ชมดินสีแดง ตงชวน


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ 2561
20 ท่านคอนเฟริ์มออกเดินทาง
วันที่เดินทาง ราคา/บาท/ท่าน พักเดี่ยว/บาท/ห้อง
27-31 ธ.ค. 61 14,900 1,900
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 14,900 1,900
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 14,900 1,900
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 14,900 1,900
 
*ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์
*ยอดส่วนที่เหลือจะต้องชำระล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
*ราคานี้ไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป
*ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องคู่) +อาหารเช้า ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (Visa Group)  สำหรับหนังสือเดินทางไทย
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ
- ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
- น้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด (กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- หัวหน้าทัวร์เดินทางจากไทย
- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของรัฐบาล ตามรายการทัวร์นี้คือ ,บัวหิมะ, ร้านหมอนยางพารา,ผ้าไหม,หยก (4 ร้าน) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนลูกค้าทุกท่านเข้าชม ท่านสะดวกซื้อหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น แต่หากท่านไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล หรือ ต้องการแยกตัวออกจากคณะเมื่อถึงร้านรัฐบาล ทางบริษัทมีความจำเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน..เป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน