ทัวร์จิ่วจ้ายโกว สวรรค์บนดิน 6 วัน 3คืน By MU (Nov-Dec'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว สวรรค์บนดิน 6 วัน 3คืน By MU (Nov-Dec'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: CBT_JIU_MU
สถานะสินค้า:
เฉิงตู - จิ่วจ้ายโกวฤดูหนาว 6 วัน 3 คืน

โดยเที่ยวบิน China Eastern Airlines

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ 2561 * ลูกค้าผู้ใหญ่ 20 ท่านคอนเฟริ์มออกเดินทาง
วันที่เดินทาง ราคา/บาท/ท่าน
*ไม่รวมวีซ่า
พักเดี่ยว/บาท/ห้อง
8 – 13 พ.ย. 61 16,900 2,800
15 – 20 พ.ย. 61 15,900 2,800
5 – 10 ธ.ค. 61 16,900 2,800
12 – 17 ธ.ค. 61 16,900 2,800
29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
*ปีใหม่*
19,900 3,000
 
*ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์
*ยอดส่วนที่เหลือจะต้องชำระล่วงหน้า 15 วันก่อนการเดินทาง
*ราคานี้ไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ
*ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องคู่) +อาหารเช้า ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ
- ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
- น้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด (กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง จำกัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- หัวหน้าทัวร์เดินทางจากไทย
- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของรัฐบาล ตามรายการทัวร์นี้คือ บัวหิมะ, หมอนยางพารา,หยก,ผ้าไหม (ทางทัวร์จะจัดให้ท่านลง 2 ร้าน) ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนลูกค้าทุกท่านเข้าชม ท่านสะดวกซื้อหรือไม่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น แต่หากท่านไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล หรือ ต้องการแยกตัวออกจากคณะเมื่อถึงร้านรัฐบาล ทางบริษัทมีความจำเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน..เป็นจำนวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน
 
อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่ากำหนด
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 30 หยวน/วัน/ท่าน
- ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท เข้าประเทศจีน (Visa Group) 
  สำหรับหนังสือเดินทางไทย