ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N (Sep-Mar'19) ทัวร์บาหลี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4D3N (Sep-Mar'19) ทัวร์บาหลี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_DPS01_FD
สถานะสินค้า:
PARADISE IN BALI 4D3N
 
โดยสายการบิน AIR ASIA (FD)

ทัวร์บาหลี ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 09 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
20 – 23 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
27 – 30 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
07 – 10 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 10,588
11 – 14 ตุลาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
19 – 22 ตุลาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
20 – 23 ตุลาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
07 – 10 ธันวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
13 – 16 ธันวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
14 – 17 ธันวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
20 – 23 ธันวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 22,888 22,888 22,888 5,000 16,588
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 20,888 20,888 20,888 5,000 14,588
19 – 22 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
26 – 29 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
23 -26 กุมภาพันธ์ 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
01 – 04 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
14 – 17 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
16 – 19 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
23 – 26 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
28 – 31มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***