ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2D1N (PG) Oct-Dec'18 ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2D1N (PG) Oct-Dec'18 ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1_REP-PG001
สถานะสินค้า:
กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)


ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์ 

โปรแกรม : กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
 ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
วันที่ 25-26 สิงหาคม 61 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 5,000.- 1,000.-
วันที่ 06-07 ตุลาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 20-21 ตุลาคม 61 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 03-04 พฤศจิกายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 01-02 ธันวาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 08-09 ธันวาคม 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 7,000.- 1,000.-
วันที่ 09-10 ธันวาคม 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 7,000.- 1,000.-
วันที่ 15-16 ธันวาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 22-23 ธันวาคม 61 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,000.- 1,000.-
วันที่ 29-30 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 7,000.- 1,000.-
วันที่ 30-31 ธันวาคม 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 7,000.- 1,000.-
วันที่ 31 ธันวาคม-01 มกราคม 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 18,900.- 7,000.- 1,000.-
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ***
*** ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน ***
 
***ราคานี้เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***
**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา หากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครั้ง**
 

หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 400 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ