ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2D1N (FD) Oct'18 ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2D1N (FD) Oct'18 ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1_REP-FD001
สถานะสินค้า:
กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)


ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 

                             โปรแกรม : กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
 ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
วันที่ 07-08 ตุลาคม 61   9,900.-   9,900.-   9,900.-   9,900.- - 1,000.-
วันที่ 13-14  ตุลาคม 61 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,988.- 1,000.-
วันที่ 14-15 ตุลาคม 61 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,988.- 1,000.-
วันที่ 20-21 ตุลาคม 61 11,888.- 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,988.- 1,000.-
วันที่ 23-24 ตุลาคม 61 10,888.- 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,988.- 1,000.-
วันที่ 26-27 ตุลาคม 61 10,888.- 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,988.- 1,000.-
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,900.- ***
*** ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน ***
 
***ราคานี้เฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามอีกครั้ง***
**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา หากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครั้ง**
 

 หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 400 บาท/ท่าน/ทริป )
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ