ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N By FD (Aug-Jan'19) ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3D2N By FD (Aug-Jan'19) ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_BT-REP01
สถานะสินค้า:
เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ


ทัวร์กัมพูชา ดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทาง ราคา ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000  
10 ส.ค.61  12 ส.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000  
24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000  
7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000  
14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000  
28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24 10,900 10,500 9,900 2,000  
5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 11,900 11,500 10,900 2,000  
30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 2,000  
30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
4 ม.ค.62 6 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 2,000  
11 ม.ค.62 13 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000  
25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 2,000  

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
´     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)