ทัวร์จีน GO GO BEIJING กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

ทัวร์จีน GO GO BEIJING กำแพงเมืองจีน  5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)
ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: GHD-PEK-CA002
สถานะสินค้า:
GO GO BEIJING กำแพงเมืองจีน

5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

       กำหนดการเดินทาง
   
วันที่ 08-12 ธ.ค. 61 22,900.-
วันที่ 21-25 ธ.ค. 61 22,900.-
วันที่ 29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62 27,900.-
 
 
 


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
 
 
  เส้นทางการเดินทาง
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) (05.50-11.25) – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า - ร้านไข่มุก ???? ???? HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  4*
 
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน-ย่าน ART BEIJING FUN ???? ???? ???? HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  4*
3 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ???? ???? ???? HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  4*
4 ผ่านชมกำแพงเก่าราชวงศ์หมิง-ศูนย์ผีเซียะ-พระราชวังฤดูร้อน-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-สนามบินปักกิ่ง ???? ???? ????  
5 ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท)- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(00.15-04.30)