ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน พักหรู 5 ดาว By FD ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน พักหรู 5 ดาว By FD ก.ย.-ธ.ค.61
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_CSXDYG_FD
สถานะสินค้า:
เอาใจคนเวลาน้อย... จางเจียเจี้ย 
4 วัน 3 คืน พักหรู 5 ดาว 
โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

Hilight

เอาใจคนเวลาน้อย...เที่ยวภูเขาอวตารจางเจียเจี้ย

เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าชมเส้นทางขึ้นเขาที่มี 99 โค้ง

หวาดเสียวกับทางเดินกระจกยาว 60 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร

พิเศษ...แกรนด์แคนย่อน เดินวัดใจ...สะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก

มื้อพิเศษสุกี้เห็ด , อาหารไทย , ปิ้งย่างบาร์บิคิวเกาหลี


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 

 
กำหนดการเดินทาง              เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม  2561        
 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเดี่ยว
12-15 , 13-16 ตุลาคม 61 12,999.- 3,900.-
14-17 , 15-18 , 16-19 ตุลาคม 61 11,999.- 3,900.-
31 ส.ค.-3ก.ย. , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 ก.ย.  10,999.- 3,900.-
2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 ก.ย. 61 9,999.- 3,900.- 
กำหนดการเดินทาง              เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม  2561    
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเดี่ยว
2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 พ.ย.
3-6 , 9-12 , 23-26 , 24-27 ธ.ค.  61
10,999.- 3,900.-
28-31 , 29 ต.ค.-1 พ.ย. , 30 ต.ค. - 2 พ.ย., 4-7 , 5-8 พ.ย.
6-9 , 11-14 , 12-15 , 25-28 , 26-29 , 27-30 , 28พ.ย.-1 ธ.ค.
4-7 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 16-19 , 17-20 , 18-21 ธ.ค. 61
9,999.- 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด                      
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                          
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                        
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ( ค่าทัวร์แลนด์และค่าบริการ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                    
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,200 บาท