ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน BY FD ก.ย.-พ.ย.61

ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน BY FD ก.ย.-พ.ย.61
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_FD540
สถานะสินค้า:
ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน 
โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
Hilight

เที่ยวครบไฮไลท์ อวตารจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน

เทียนเหมินซาน-เทียนจื่อซาน-สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน

โชว์หวานนางพญาจิ้งจอกขาว...สุดพิเศษเข้าร้าน 3 ร้านเท่านั้น

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
            

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ **ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก** พักเดี่ยว
5-9 , 12-16 , 19-23 ก.ย. 61 16,999.- 3,900.-
10-14 , 16-20 , 17-21 ต.ค.  2561 18,999.- 4,900.-
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด                            
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                           
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                  
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                      
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)                  
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                              
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท หรือแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท 
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทยตลอดการเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท