ทัวร์จีน เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน [XW] มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์จีน เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน [XW] มิ.ย.-ต.ค.61
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_XW880
สถานะสินค้า:
เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน NOK SCOOT

Hilight
สถานที่เที่ยวสำคัญ... 3 มรดกโลก...พระราชวังโบราณกู้กง , กำแพงเมืองจีน , พระราชวังฤดูร้อน
อี้เหอหยวนจัตุรัสเทียนอันเหมิน  ตลาดรัสเซีย  สนามกีฬารังนก ถนนหวังฟู่จิ่ง
บินด้วยเครื่องบินลำใหญ่ นกสกู๊ต บินตรงมหานครเทียนสิน
อาหารพิเศษ : บุฟเฟ่ต์อาหารปิ้งย่าง / สุกี้มองโกล / เป็ดปักกิ่งต้นตำรับโต๊ะละ 2 ตัว

พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
          


 
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ **เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ** พักเดี่ยว
15-19 มิ.ย., 29 มิ.ย.-3 ก.ค., 6-11, 20-24 ก.ค.
31 ส.ค.-4 ก.ย., 7-11 ก.ย. 61
15,999.- 18,999.- 3,900.-
9-13 ส.ค., 19-23 ต.ค. 61 17,999.- 20,999.- 4,900.-
12-16 ต.ค. 61 19,999.- 22,999.- 4,900.-
 
 
 อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด                                            
- ค่าโรงแรมที่พัก   
- ค่าภาษีสนามบิน                                                                                         
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                  
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                      
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                              
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด    
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทำการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท)   
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ท่านละ 1,500 บาท 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง  1,500 บาท ต่อ ท่าน