ทัวร์จีน นครโบราณ ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 3 คืน [XW] ก.ย.-ต.ค.61

ทัวร์จีน นครโบราณ ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 3 คืน [XW] ก.ย.-ต.ค.61
ราคา: 20,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_XIY5D_XW
สถานะสินค้า:
ทัวร์จีน นครโบราณ ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน NOK SCOOT

Hilight

สุดยอดมรดกโลก .. ถ้ำประตูมังกร พระแกะสลักหน้าผา

วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ถ่าหลิน กังฟูวิทยายุทธ์เส้าหลิน

สัมผัสรสชาติมื้อพิเศษ..เกี้ยวซีอาน เป็ดย่าง สุกี้มองโกล 

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
          
กำหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก) พักเดี่ยว
3-7, 10-14, 17-21 ก.ย. 61 20,999.- 3,900.-
8-12,15-19, 22-26 ต.ค. 61 22,999.- 3,900.-
 

 อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด                                             - ค่าโรงแรมที่พัก   
- ค่าภาษีสนามบิน                                                                                         
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                  
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                      
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                              
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด    
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทำการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท)   
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ท่านละ 1,500 บาท
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง  1,500 บาท ต่อ ท่าน