ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด 5 วัน BY XJ พ.ค.-พ.ย.61

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด 5 วัน BY XJ พ.ค.-พ.ย.61
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_XJ760
สถานะสินค้า:
เซี่ยงไฮ้ พบสวนสนุกในฝันดีสนีย์แลนด์ แห่งใหม่ล่าสุด 5 วัน 
โดยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

Hilight

อู๋ซี สมญา เซี่ยงไฮ้น้อย วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)

ใหม่ล่าสุด...สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง 5.5 ล้านเหรียญ กับ 6 ธีมปาร์ค ที่ท่านจะได้สนุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง 

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
          


 
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก   พักเดี่ยว
31 พ.ค.-4 , 1-5 , 7-11 , 14-18 , 15-19 , 21-25 มิ.ย. 61     
30 ส.ค.- 3 ก.ย. , 31 ส.ค. – 4 ก.ย. , 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25  ก.ย. // 15-19 , 16-20 พ.ย. 61
14,999.- 3,900
11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ต.ค. 61  16,999.-
25-29 , 26-30 ต.ค. 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61 15,999.-
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด                      
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                          
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ                                     
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหรือเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง