ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" 6D5N BY FD ก.ย.-ธ.ค.61

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" 6D5N BY FD ก.ย.-ธ.ค.61
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_CKGJIU_FD
สถานะสินค้า:

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

Hilight
สีสัน ...อิริยาบถแห่งสายน้ำ แอ่งธาราแห่งสวรรค์
อุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน"
ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี ดอกไม้ป่าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
ผ่านชมความงามทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน
 **โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์ของเมืองเฉินตู**
**รวมรถเหมาในอุทยานจิ่วจ้ายโกว**


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
          


 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มีราคาเด็ก** พักเดี่ยว
6-11, 8-13, 12-17, 13-18, 15-20, 20-25 ก.ย. 61 23,999.- 3,900.-
11-16, 13-18 ต.ค. 61 26,999.- 4,900.-
14-19, 15-20, 16-21, 22-27, 25-30 ต.ค. 61 25,999.- 4,900.-
**18-23, 20-25 ต.ค. 61 27,999.- 4,900.-
7-12, 10-15, 14-19, 17-22, 21-26, 24-29 พ.ย. 61
 28 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 // 12-17, 19-24 ธ.ค. 61
19,999.- 3,900.-


 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด    
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                           
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                  
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ                      
 ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท                              
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ 
*** ค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                                 
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ     
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท
-ค่าทิปไกด์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาทตลอดการเดินทาง