ทัวร์จีน เที่ยวซัวเถา สปาน้ำแร่เกลือทะเล 5วัน 4 คืน By FD (เม.ย.-ธ.ค.61)

ทัวร์จีน เที่ยวซัวเถา สปาน้ำแร่เกลือทะเล 5วัน 4 คืน By FD (เม.ย.-ธ.ค.61)
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_FD850-FD851
สถานะสินค้า:
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวซัวเถา สปาน้ำแร่เกลือทะเล
5วัน 4 คืน บินโดย แอร์เอเชีย
(เดินทาง เม.ย.- ธ.ค.61)


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

         อัตราค่าบริการ   *** ราคาพิเศษไม่แจกกระเป๋า ***
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยว
14-18, 15-19, 18-22, 20-24, 21-25, 25-29 เม.ย.61
03-07, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 26-30 พ.ค.61
30 พ.ค.-03 มิ.ย.61
16,999.- 4,500.-
20-24 มิ.ย. // 22-26 ส.ค.61
05-09, 06-10, 12-16, 19-23 ก.ย.61
17,999.- 4,500.-
10-14, 13-17, 17-21, 24-28 ต.ค.61
02-06, 07-11, 21-25, 22-26 พ.ย.61
13-17, 14-18 ธ.ค.61
18,999.- 5,000.-
11-15 เม.ย. // 12-16 เม.ย.61 21,999.- 5,500.-
 
@ @ อัตรานี้รวม @ @
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ                                                   
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม                   
 • ค่าที่พัก                 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน  
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท (หากท่านทำวีซ่ากรุ๊ปไม่ได้ ต้องทำวีซ่าเดี่ยว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท)
 
@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง