CENTURY PARAGON ฉงชิ่งล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว 5D4N BY WE ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ พ.ค.-มิ.ย.61

CENTURY PARAGON ฉงชิ่งล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว 5D4N BY WE ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ พ.ค.-มิ.ย.61
ราคา: 35,991 บาท
รหัสสินค้า: SBT_CKG-WE02
สถานะสินค้า:
CENTURY PARAGON ฉงชิ่งล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว 5D4N BY WE

ทัวร์จีนที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
ฉงชิ่ง  ล่องเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว  CENTURY PARAGON
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน
เด็กไม่มีมีเตียงเด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 08-13 พ.ค. 61 35,991.- 35,991.- 34,991.- 12,500.-
วันที่ 05-10 มิ.ย. 61 35,991.- 35,991.- 34,991.- 12,500.-
อัตราบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.       ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
           เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.       รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.       น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั้น
          ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินตามที่สายการบินกำหนด
10.     ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน
11.     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าธรรมดา 4 วันทำการ (1,500 บาท)
อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.       กระเป๋าเดินทาง
2.       กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.       ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%