HAPPY TAIWAN อาลีซาน ฉันรักเธอ 5D3N BY XW ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

 HAPPY TAIWAN อาลีซาน ฉันรักเธอ  5D3N BY XW ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: HPT_HTW-AL01_XW
สถานะสินค้า:


 HAPPY TAIWAN อาลีซาน ฉันรักเธอ  5D3N BY XW

ทัวร์ไต้หวันที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม จอยแลนด์
วันที่ 16-20 มกราคม 2561 16,999 16,999 5,900 11,999
วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 16,999 16,999 5,900 11,999
วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2561 17,999 17,999 5,900 11,999
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2561 17,999 17,999 5,900 11,999
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 2561 17,999 17,999 5,900 11,999
วันที่ 6-10 มีนาคม 2561 18,999 18,999 5,900 11,999
วันที่ 20-24 มีนาคม 2561 18,999 18,999 5,900 11,999
INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) ราคา 5,000 บาท 
ราคาทัวร์รวม
  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                  2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  1. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                   4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
  1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                 6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
  1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.               8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
  1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
  1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
  2. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
  3. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
  4. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ